ConfidentialitatePOLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Considerente generale

S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L. („MAIHAI CONCEPT”), persoană juridică română cu sediul în București, sector 6, Strada Aleea Țincani nr. 9, bloc Z18, scara 1, etaj 1, apartament 9, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/15657/2016, CUI 36787622, atribut fiscal RO, capital social 800 lei, prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE precum şi cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.
Responsabilul cu Protecţia Datelor al S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L. a fost înregistrat în registrul general al autorităţii de supraveghere cu numărul 48565 din 27/12/2018 şi poate fi contactat la adresa de email: gdpr [at] maihaiconcept.ro.


Date cu caracter personal prelucrate de MAIHAI CONCEPT.
MAIHAI CONCEPT prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizaţi în mod direct precum următoarele tipuri de date cu caracter personal:

— pentru persoane fizice: nume și prenume, nickname, telefon, website, județ, localitate, adresa de email, imagine;
— pentru persoane juridice: nume companie, adresa, județ, localitate, telefon, website, adresa de email, produse&servicii, imagine, informaţii care sunt necesare pentru înregistrare pe site/ achiziționarea de abonamente care să permită postarea unor informații / accesul la informațiile publicate pe site în conformitate cu cerinţele legale.

Când interacționați cu platforma noastră sau folosiți serviciile noastre, colectăm automat și următoarele informații despre dumneavoastră: adresa Protocol Internet (IP) a dispozitivului de pe care vă conectați, sistemul de operare, informațiile de autentificare (date de înregistrare, data ultimei modificări a parolei, data ultimei autentificări reușite), tipul și versiunea browserului dumneavoastră, fusul orar.

Persoanele vizate
Persoanele ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate de MAIHAI CONCEPT, denumite şi Persoane vizate, sunt:

— clienţii persoane fizice;
— mandatarii clienţilor persoane fizice/juridice;
— reprezentanţii legali şi asociaţii/acţionarii clienţilor persoane juridice.

În cazul în care clientul este cel care furnizează către S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L. informaţii despre alte persoane, acesta are obligaţia de a informa respectivele persoane vizate cu privire la conţinutul prezentulei informări referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Serviciile noastre nu sunt destinate copiilor sub 16 ani și nu colectăm date de la persoane sub 16 ani.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
Scopurile pentru care S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L. prelucrează datele personale ale persoanelor vizate, în mod direct sau prin intermediarii autorizați de aceasta, sunt urmatoarele:

— efectuarea unor activităţi de gestiune economică, financiară şi/sau administrativă în cadrul MAIHAI CONCEPT;
— acordarea accesului și furnizarea serviciilor conform Termenilor și Condițiilor de utilizare;
— centralizarea operaţiunilor şi menţinerea unei baze de date interne, în care să fie stocate informaţiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de personalul MAIHAI CONCEPT în activitatea acesteia (de ex: utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de către personalul S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L. în vederea desfășurării activității de administrare a paginilor web, serviciilor informaționale sau de publicitate);
— contactarea clientului cu scopul de a-i aduce la cunostinţă/notifica informaţii despre serviciile contractate (de ex: expirare termen, modificare/ completare caracteristici/ costuri/ funcţionalităţi/ beneficii servicii);
— crearea sau analizarea de profiluri pentru îmbunătăţirea produselor/serviciilor MAIHAI CONCEPT, pentru promovarea personalizată/generală de catre S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L., pentru efectuarea oricăror alte tipuri de promovare a produselor/serviciilor MAIHAI CONCEPT, sau pentru efectuarea de activităţi de marketing direct prin intermediul oricaror mijloace de comunicare (de ex: comunicarea prin telefon, e-mail, SMS a unor reclame adresate în mod direct şi specific unei anumite persoane) numai în cazul în care aţi acceptat aceasta prin intermediul unui acord separat sau prin orice altă modalitate/formular al MAIHAI CONCEPT;
— realizarea de activităţi de marketing sau publicitate de tip general, activităţi de fidelizare a clientelei şi realizarea de sondaje numai în cazul în care aţi acceptat aceasta prin intermediul unui acord separat sau prin orice altă modalitate/formular al MAIHAI CONCEPT;
— efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, căt şi cu privire la portofoliul de clienţi, pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea de produse/servicii, precum şi efectuarea de studii şi analize de piaţă cu privire la produsele/serviciile S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L. pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea produselor/serviciilor MAIHAI CONCEPT;
— generarea de rapoarte cu privire la activitatea financiar-bancară a MAIHAI CONCEPT, cu scopul de analiza performanta MAIHAI CONCEPT;
— arhivarea atât în format fizic, cât şi electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratură a corespondenţei adresate S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L. şi expediată de MAIHAI CONCEPT;
— soluţionarea litigiilor, investigaţiilor sau oricaror altor petiţii/plângeri/solicitări la care S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L. poate fi parte.

Datele cu caracter personal pot fi folosite de catre MAIHAI CONCEPT pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost initial colectate de către MAIHAI CONCEPT.
În cazul în care refuzați prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizarea serviciilor conform Termenilor și Condițiilor de utilizare proprii devine imposibilă pentru MAIHAI CONCEPT.
Este posibil să modificăm din când în când această declarație de confidențialitate. Vom publica modificări pe această pagină și vă vom informa prin e-mail sau prin site-ul nostru. Dacă nu sunteți de acord cu modificările, vă puteți închide contul accesând setarea contului și selectând ștergerea contului.

Temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal
S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L. prelucrează datele tale cu caracter personal în scopurile mentionate mai sus, în baza următoarelor temeiuri:

în baza consimţământului clientului, dacă acesta ne-a fost acordat (de ex: în caz de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative şi care nu sunt necesare executării unui contract sau îndeplinirii unei obligaţii legale);
pentru executarea unui contract la care clientul/persoana vizată este parte (de ex: achiziționarea de abonamente care să permită postarea unor informații / furnizarea unor selecţii ale informațiilor publicate / postarea de informaţii pe site.
în baza interesului legitim al S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L. (de ex: centralizarea operaţiunilor şi menţinerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului de lucru al MAIHAI CONCEPT, efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de clienţi ai MAIHAI CONCEPT, analizarea şi minimizarea riscurilor financiare, reputaţionale la care se expune S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L. în legatură cu furnizarea serviciilor şi produselor; planificarea unei dezvoltari strategice a MAIHAI CONCEPT; dezvoltarea şi îmbunătăţirea produselor şi serviciilor MAIHAI CONCEPT.

Drepturile persoanelor vizate
Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de MAIHAI CONCEPT.
Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L. cu privire la datele cu caracter personal prelucrate precum și detalii cu privire la activitățile de prelucrare.
Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L. a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete.Dreptul de a solicita ștergerea, respectiv dreptul de ștergere a datelor sau anonimizarea ireversibilă a acestora. Este posibil ca anonimizarea ireversibilă să fie utilizată și în cazul în care datele sunt utilizate în scopuri statistice.
Dreptul la restricționarea prelucrării în masura în care sunt îndeplinite condițiile legale. Aceasta vă permite să ne cereți să suspendăm procesarea datelor dumneavoastră personale în următoarele scenarii:

— dacă doriți să stabilim acuratețea datelor;
— în cazul în care utilizăm datele ilegal;
— în cazul în care aveți nevoie să păstrăm datele, chiar dacă nu mai avem nevoie de ele, deoarece aveți nevoie pentru a stabili, a exercita sau a apăra revendicări legale;
— v-ați opus utilizării de către noi a datelor dumneavoastră, dar trebuie să verificăm dacă avem motive legale imperative de a le utiliza.

Dreptul de a solicita transferul datelor dumneavoastră personale către dumneavoastră sau către un terț. Vă vom furniza dumneavoastră sau unui terț pe care l-ați ales, datele dumneavoastră personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de mașină. Acest drept se aplică numai informațiilor automate pentru care v-ați dat inițial consimțământul pentru a le utiliza sau în cazul în care am utilizat informațiile pentru a încheia un contract cu dumneavoastră.
Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a se opune activităților de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv a celor de profilare.
Dreptul de a va adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente în masura în care consideraţi necesar.
Înainte de a face o plângere autorității pentru protecția datelor, am aprecia ocazia de a ne da posibilitatea să ne ocupăm noi, în primul rând, de problemele dumneavoastră. În acest sens, vă rugăm să contactați Responsabilul cu Protectia Datelor folosind Formularul de Contact.
Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, contactați-ne folosind Formularul de Contact.

Transferuri de date cu caracter personal și destinatarii acestora
S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L. poate să transfere date cu caracter personal în condițiile reglementate de legislația în vigoare.
Astfel, S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L. poate transmite datele cu caracter personal, în vederea prelucrării, în țară și în străinătate, către urmatorii destinatari: furnizori de servicii de prelucrare date și/sau parteneri contractuali ai S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L. din țara și/sau străinatate, în scopuri justificate de activitatea desfășurata de MAIHAI CONCEPT, de furnizorii de servicii de prelucrare date, de partenerii săi contractuali, în baza acordurilor bilaterale încheiate între S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L. şi aceştia, autorități judecătorești, autorități publice locale sau centrale, poliție în baza solicitărilor acestora.
Informaţii disponibile publicului: Când vă creaţi un cont pe site-ul nostru, următoarele informații sunt vizibile tuturor utilizatorilor: nume, prenume, nickname, nume firmă, adresa, adresa de e-mail, link website, numărul de telefon.

Durata prelucrării
Prelucrarea datelor cu caracter personal se desfășoară în scopurile pentru care au fost colectate pe toată durata utilizării serviciilor MAIHAI CONCEPT. Ulterior încetării operațiunilor de prelucrare de date personale, acestea vor fi arhivate conform legislației în vigoare. După expirarea perioadei legale de arhivare, datele vor fi șterse sau anonimizate ireversibil.